วันพุธ, 3 เมษายน 2567

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดตรัง

           ตรังเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ด้านฝั่งทะเลตะวันตก มีหลักฐานความเป็นมาที่ยาวนาน แต่เนื่องจากตรังไม่ได้เป็นเมืองรบทัพจับศึก จึงไม่ค่อยมีชื่อในประวัติศาสตร์เท่าใดนัก ทั้งที่จริงตรังเป็นชุมชนมานานแล้ว มีหลักฐานพอจะอ้างอิงได้
            จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 828 กม. มีพื้นที่ประมาณ 4,941.439 ตร.กม. หรือประมาณ 3,088,399.375 ไร่

อาณาเขตของจังหวัดตรัง

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอควนขนุน อำเภอกงหรา และอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอคลองท่อม เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย

คำขวัญของจังหวัดตรัง
ชาวตรังใจกว้าง   สร้างแต่ความดี

คำขวัญท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

เมืองพระยารัษฎา  
The city Of Phraya Rasda ;
ชาวประชาใจกว้าง  
broad – hearted citizen ;
หมูย่างรสเลิศ  
delicious roast pork ;
ถิ่นกำเนิดยางพารา  
origin place of para rubber ;
เด่นสง่าดอกศรีตรัง  
lovely Sri Trang flower ;
ประการังใต้ทะเล  
beautiful coral reel ;
เสน่ห์หาดทรายงาม  
chamming sandy beach;
น้ำตกสวยตระการตา  
and wonderful waterfalls.

        ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง ขึ้นอยู่กับพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา ถ้าปีใดยางพารามีราคาสูง เศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมก็จะดี แต่ถ้าปีใดราคายางพาราตกต่ำ เศรษฐกิจโดยรวมก็จะซบเซาไปด้วย

อาชีพสำคัญ ที่ทำรายได้มาสู่จังหวัดตรังได้แก่

 • การกสิกรรม พืชที่ปลูกสำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มะม่วงหิมพานต์
  สะตอ กาแฟ แตงโม ถั่วลิสง ผักต่าง ๆ
 • การประมง จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดต่อกับฝั่งทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ถึง 4 อำเภอ 1
  กิ่งอำเภอ การประมงจึงเป็นอาชีพและรายได้หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดตรัง
 • การอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น
  โรงงานรมควันยาง ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ผลิตปลาบดแช่แข็ง ฯลฯ
 • การป่าไม้ ได้แก่ การเผาถ่านไม้
 • การพาณิชย์ ได้แก่ การค้าส่ง ค้าปลีก ค้ากับต่างประเทศ มีสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น
 • ยางแผ่นรมควัน ยางแท่งทีทีอาร์ สัตว์น้ำทะเล และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำทะเล ฯลฯ

ทรัพยากรที่สำคัญของจังหวัดตรัง จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

 •  ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ปลูกทั่วไปทุกอำเภอแต่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ อำเภอปะเหลียน
 • สัตว์น้ำ จังหวัดตรังมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
  ในเขตอำเภอสิเกา อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว และกิ่งอำเภอหาดสำราญ
  มีความยาวประมาณ 119 กิโลเมตร จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิด
 • แร่ แร่ธาตุ สำคัญได้แก่ แร่ดีบุก แร่ฟลูออไรด์ แร่ถ่านหิน และแร่แบไรท์ มีมากที่อำเภอห้วยยอด
 • ปาล์มน้ำมัน ปลูกมากที่อำเภอสิเกา และอำเภอวังวิเศษ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดกระบี่
 • รังนกมีตามเกาะต่าง ๆ ในเขตอำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา ซึ่งเอกชนได้รับสัมปทานเก็บในแต่ละปี

            การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 85 ตำบล 723 หมู่บ้าน 77  องค์การบริหารส่วนตำบล และ 22 เทศบาล ได้แก่

อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
อบต.
อำเภอเมืองตรัง
14
121
4
12
อำเภอกันตัง
13
83
1
13
อำเภอปะเหลียน
10
86
3
9
อำเภอย่านตาขาว
8
67
3
6
อำเภอสิเกา
5
40
3
4
อำเภอห้วยยอด
16
133
5
14
อำเภอวังวิเศษ
5
68
1
5
อำเภอนาโยง
6
53
1
6
อำเภอรัษฎา
5
50
1
5
่อำเภอหาดสำราญ
3
22
3
รวม
85
723
22
77