วันพุธ, 5 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

1. ดร.พฒศ์ศิวพิศ 
2. นายวิเชียร
3. นายมานิตย์
4. นายสุพล
5. นายอุทิศ
6. นายประพันธ์
7. 
นายจำนงค์
8. ดร.
กษิดิฏฐ์
9. นายสายัณห์

โนรี
ชูรอด
อักษรกุล
สวัสดี   
ลิ่มสุวรรณ
รอดราวี
พิศุทธางกูร
คำศรี
แร่ทอง

มี.ค. 2536 ก.ย.2542
พ.ย. 2542 ก.ย.2543
ก.ค. 2543 ก.ย.2545
ธ.ค. 2545 ธ.ค.2547
ม.ค. 2536 ธ.ค.2548
ม.ค. 2549 ก.ย.2557
ต.ค. 2557 ก.ย.2560
ธ.ค. 2560 – ก.ย.2565
ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน