วันพุธ, 21 กันยายน 2565

ข้อมูลบุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

1. ดร.พฒศ์ศิวพิศ 
2. นายวิเชียร
3. นายมานิตย์
4. นายสุพล
5. นายอุทิศ
6. นายประพันธ์
7. 
นายจำนงค์
8. 
นายกษิดิฏฐ์

โนรี
ชูรอด
อักษรกุล
สวัสดี   
ลิ่มสุวรรณ
รอดราวี
พิศุทธางกูร
คำศรี

มี.ค. 2536 ก.ย.2542
พ.ย. 2542 ก.ย.2543
ก.ค. 2543 ก.ย.2545
ธ.ค. 2545 ธ.ค.2547
ม.ค. 2536 ธ.ค.2548
ม.ค. 2549 ก.ย.2557
ต.ค. 2557 ก.ย.2560
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน