วันพุธ, 21 กันยายน 2565

ข้อมูลสถานศึกษา

Huaiyot Industrial and Community Education College

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา 4 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดประกาศ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2536 โดยกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณครั้งแรกที่ได้รับจำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2537 – 2539 เพื่อดำเนินการสร้างอาคารต่าง ๆ ได้แก่

 • อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
 • อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง
 • อาคารโรงฝึกงาน 480 ตารางเมตร 2 หลัง
 • บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง
 • บ้านพัก ครู- อาจารย์ 2 ชั้น 2 หลัง จำนวน 12 ยูนิต
 • บ้านพัก นักการภารโรงชั้นเดียว 3 หลัง 6 ยูนิต
 • ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง

อาคารทั้งหมดได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2 ประเภทวิชา คือ

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 •  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่

 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาการขาย
 • สาขาวิชาเลขานุการ

รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 560 คน

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2538

อาณาเขต :
     ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
     ทิศใต้จดโรงพยาบาลห้วยยอด
     ทิศตะวันออกจดสวนยางพาราของเอกชน
     ทิศตะวันตกจดถนนเทศารัษฎา

     ขนาดเนื้อที่รวม 57 ไร่

ปรัชญาสถานศึกษา : สนองตอบประชา สรรหาภูมิธรรม โน้มนำวิทยา พัฒนายั่งยืน

อัตลักษณ์ :  ทักษะดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่สังคม

ค่านิยมร่วม : รู้หน้าที่  สามัคคี  บริการดี  มีน้ำใจ

คุณธรรมอัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ ประหยัด จิตอาสา

สีประจำโรงเรียน : คือ สีเลือดหมู – ขาว

วิสัยทัศน์

          บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

 1. บริหารจัดการสถานศึกษาให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล
 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
 4. ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

          การกำหนดกลยุทธ์ใช้วิธีการกำหนดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) และความเชื่อมโยงของพันธกิจ

พันธกิจที่ 1 บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล

เป้าประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมาภิบาล

พันธกิจที่ 2  ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ ผู้เรียน ผู้ฝึกอบรมและผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของภาคผู้ใช้หรือความพร้อมในการประกอบอาชีพอิสระ มีสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสมรรถนะของครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาชีพครู วิชาการและการปรับตัว

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหาย

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การบริการและการดูแลผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2.5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปสู่ระดับสากล

กลยุทธ์ที่ 2.6 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

 พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

เป้าประสงค์ ครูและผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพและวิชาการในการบริการชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

                   กลยุทธ์ที่ 3.1 บริการวิชาการและวิชาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

                   กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการให้ได้มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าประสงค์ ครูและผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดทำและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต

 พันธกิจที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตบริการในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5.3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 5.4 ขยายการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้ครอบคุลมทุกกลุ่มเป้าหมาย