วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลหลักสูตร

รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา
ลำดับหลักสูตรประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1ปวช.62อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
2ปวช.62อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
3ปวช.62อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
4ปวช.62อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
5ปวช.62อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
6ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
7ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
8ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
9ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10ปวช.62คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
11ปวช.62อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
12ปวช.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
13ปวส.57อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
14ปวส.57อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
15ปวส.57อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
16ปวส.57อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
17ปวส.57อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
18ปวส.57อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
19ปวส.57พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
20ปวส.57พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
21ปวส.57พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
22ปวส.57พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23ปวส.57พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการสำนักงานการจัดการสำนักงาน
24ปวส.57คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
25ปวส.57อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม
26ปวช.56อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
27ปวช.56อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
28ปวช.56อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
29ปวช.56อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
30ปวช.56อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
31ปวช.56พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
32ปวช.56พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
33ปวช.56พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
34ปวช.56พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35ปวช.56คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
36ปวช.56อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
37ปวช.56เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562