วันพุธ, 21 กันยายน 2565

ข้อมูลหลักสูตร

รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา
ที่หลักสูตรประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1ปวช.62อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
2ปวช.62อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
3ปวช.62อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
4ปวช.62อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
5ปวช.62อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
6ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
7ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
8ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
9ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10ปวช.62คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
11ปวช.62อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
12ปวช.62เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
13ปวส.63อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ (ทวีภาคี)
14ปวส.63อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ (ทวิภาคี)
15ปวส.63อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
16ปวส.63อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ทวิภาคี)
17ปวส.63อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างโยธา
18ปวส.63อุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
19ปวส.63พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
20ปวส.63พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด (ทวิภาคี)
21ปวส.63พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี)
22ปวส.63พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
23ปวส.63คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
24ปวส.63อุตสาหกรรมท่องเที่ยวการโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)
     
 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564