วันพุธ, 3 เมษายน 2567

ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน google meet

ห้องที่ 1 https://meet.google.com/axo-muef-cyr

ห้องที่ 2 https://meet.google.com/cez-idgd-zgy

ห้องที่ 3 https://meet.google.com/kbb-gbao-bda

ห้องที่ 4 https://meet.google.com/uiu-dyqg-acy

ห้องที่ 5 https://meet.google.com/qos-cxat-jps

แบ่งห้องประชุม-Meet-ปัจฉิมนิเทศQRCode