วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ใบสัมมนา&รายงานการฝึกงาน 1-64
ถวายพระพรออนไลน์
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปวช.2, ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ เลื่อนเปิด onSite เป็นวันที่ 12 ก.ค. 64
มาตรการป้องกัน COVID-19 และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่2)
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
เลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ประเภทปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564