วันอาทิตย์, 6 ธันวาคม 2563

ข่าววิทยาลัย

เอกสารรายงานการนิเทศ 2-63
โครงการประกวดร้องเพลง สตริง สากล ลูกทุ่ง
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามมาตรฐาน CEFR ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เส้นทางความเป็นไกด์มืออาชีพ
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษา
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน
โครงการอาชีวะรอบรู้วิชาการและเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ”แข่งขันกีฬาพื้นบ้านเสริมสร้างความสามัคคี”
ปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม