วันพุธ, 23 กันยายน 2563

ข่าววิทยาลัย

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย สร้างนิสัยรักการอ่าน
โครงการอาชีวะรอบรู้วิชาการและเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ”แข่งขันกีฬาพื้นบ้านเสริมสร้างความสามัคคี”
ปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เข้าร่วมโครงการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 1 อัตรา
Download เอกสารงานหลักสูตร 1-63
download เอกสารนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1/63