วันพุธ, 21 กันยายน 2565

วิจัยในชั้นเรียน

ศึกษาสภาพการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร ตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตามความคิดเห็นของครูนิเทศก์ เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าหน่วยงาน และครูฝึก
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรูปแบบ Google Class room เรื่อง การ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารในการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 อ.ประภาวรรณ บัวเพชร
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่2/2564 อ.สุภาณี นวนน้อม