วันพุธ, 3 เมษายน 2567

โครงการ ” เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการออม”

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชีขอเชิญชวน
เข้าร่วมโครงการ ” เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการออม”
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
ณ อาชีวะธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
เวลา 14.30 – 16.30 น.