วันอังคาร, 2 กรกฎาคม 2567

โครงการ ”เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการออม”

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชีขอเชิญชวน
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ”เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการออม”
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
ณ อาชีวะธนาคาร วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
เวลา 14.30 – 16.30 น.