วันพุธ, 6 เมษายน 2565

โครงการ “คอมพิวเตอร์บริการน้องสู่ชุมชน”

โครงการ “คอมพิวเตอร์บริการน้องสู่ชุมชน” วันพุธที่ 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ