วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563

โครงการอาชีวะรอบรู้วิชาการและเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง