วันพุธ, 3 เมษายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องเทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่องเทคนิคการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด