วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถื่น 2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถื่น 2
วันที่ 31 มกราคม 2567
ณ พื้นที่โครงการ อพ.สธ.
ดำเนินการโดย
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ