วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “หลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจและตลาดออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2566

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม
“หลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจและตลาดออนไลน์”
ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ