วันอังคาร, 11 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “หลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจและตลาดออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2567

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม
“หลักสูตร สร้างแรงบันดาลใจ จิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจและตลาดออนไลน์”
ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 14 และ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ