วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม ผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนกอาหารและโภชนาการได้จัด
“โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม ผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล”
ณ อาคารศูนย์วิทยาบริการ เวลา 12.30 – 16.30 น.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564