วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตามความคิดเห็นของครูนิเทศก์ เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าหน่วยงาน และครูฝึก