วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

ศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ตามความคิดเห็นของครูนิเทศก์ เจ้าของสถานประกอบการหรือหัวหน้าหน่วยงาน และครูฝึก