วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 1 อัตรา

1.  ชื่อตำแหน่ง  กลุ่มงาน  และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1  ชื่อกลุ่มงาน                   ชื่อตำแหน่ง                         จำนวนอัตราว่าง 

บริหารงานทั่วไป                    พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)               

สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต   1 อัตรา 

          1.2  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

1.3  อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

                   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน  18,000 บาท  และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่9) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กำหนดไว้

1.4  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
โดยในระยะเวลาการจ้างจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 และที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กำหนดไว้

1.5  สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการครู-2563