วันศุกร์, 23 กันยายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพ              ห้วยยอด  ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2552 เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2554  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ