วันพุธ, 3 เมษายน 2567

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. วิทยาศาสตร์                               จำนวน     1     อัตรา
  2. ภาษาไทย                                  จำนวน     1     อัตรา
  3. พลศึกษา                                    จำนวน     1     อัตรา
  4. อาหารและโภชนาการ                 จำนวน     1     อัตรา

          ดังนี้ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1065/2549  ลงวันที่
29 มิถุนายน 2549  เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  จำนวน 4 อัตรา  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 8,340 บาท/ค่าครองชีพตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท

ประกาศรับสมัครครู-1-65