วันพฤหัสบดี, 22 กันยายน 2565

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรูปแบบ Google Class room เรื่อง การ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารในการแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1