วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2567

ปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชมรมวิชาชีพแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโครงการ “ปลูกหญ้าทะเลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ บ้านพรุจุด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง