วันอังคาร, 5 เมษายน 2565

ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาส-วกหย.-ประชาพิจารณ์ฯชุดปฏิบัติการงานเชื่อมพื้นฐาน