วันพุธ, 3 เมษายน 2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วันที่ 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เรื่อง

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 1  อัตรา  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563  โดยวิทยาลัยฯ
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้น นั้น

                   วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก)      รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
                             – นายกิตติ  พฤติวิทยากุล

                   ข)กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

                   –  การประเมินสมรรถนะ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยมีหัวข้อประเมินดังนี้

                       1.  มนุษย์สัมพันธ์ การประสานงาน

                       2.  การคิดวิเคราะห์

                       3.  ความคิดริเริ่มและปฏิภาณ ไหวพริบ

                       4.  ความสามารถในการสื่อสาร

                       5.  ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาที่สอน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  8 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบครูจีน