วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน 2567

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2563  เรื่องเรื่อง 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง  ครู  รหัสกลุ่มวิชา 202 (ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)/เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์(การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)  นั้น

                        บัดนี้  การเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยได้รับมอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด  ตามรายชื่อเรียงตามลำดับผู้มีคะแนนรวมสูงสุดไปหาน้อยสุด ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1 15 04 202 001 นายอดิศักดิ์  สว่างศิริราษฎร์  
2 15 04 202 003 นายณัฐพงษ์  ส่งโส  
3 15 04 202 004 นายธนพล  ปัญจวงศ์  
4 15 04 202 002 นางสาวอัญชญา  ทวีสุขกาญจน์  
5 15 04 202 005 นายปราโมทย์  ศรีอินทร์เกื้อ  

            บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด 1 ปี  นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย คือ

  1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
  2. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
  3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
ประกาศผลสอบ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

                        ประกาศ  ณ  วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63