วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) รหัสกลุ่มวิชา 207

207-Personal