วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2566

ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่2) ชุดปฏิบัติการทางการบัญชีฯ

ประกาศวิทยาลัยฯ_21-ก.พ.-2023

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์-ปี-2566_21-ก.พ.-2023_2