วันพุธ, 20 ตุลาคม 2564

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาตรฐาน CEFR จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ