วันพุธ, 15 พฤษภาคม 2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ๘,๑๑๔,๓๐๒.๒๑ บาท

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด ๓๐ x ๔๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๑๑๔,๓๐๒.๒๑ บาท
(แปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huaiyot.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th