วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2566

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสมุนไพรท้องถิ่น วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ พื้นที่โครงการ อพ.สธ.