วันพุธ, 3 เมษายน 2567
Responsive image Responsive image Responsive image
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 4 ดาว
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน นักการ และ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด-2566-2570
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาก่อสร้าง
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาการตลาด