วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566
Responsive image Responsive image
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด-2566-2570
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาก่อสร้าง
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาการตลาด