วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567
Responsive image Responsive image
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ๘,๑๑๔,๓๐๒.๒๑ บาท
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพปีการศึกษา 2567 รอบปกติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ (ปวส.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ (ปวช.)
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด-2566-2570
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาก่อสร้าง
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
รายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 1/2562 แผนกวิชาการตลาด