Home | Sitemap | Contact Us | ภาษาไทย | English  
           
 
ชื่อผู้ใช้ :
*
รหัสผ่าน :
*
สมัครสมาชิก / Register
ลืมรหัสผ่าน
       
หน้าหลัก | สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ |บุคลากร| สมุดเยี่ยม| ติดต่อเรา
 นายโกศล แก้วรัตน์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 
ข่าวล่าสุด

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานห้องเรียน Internet ตึกวิทยบริการ ได้แล้วนะครับ ในตอนนี้

14 พฤษภาคม 2562 By KruKoson

 
  งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่รับผิดชอบดัวต่อไปนี้
  • วางแผนจัดหา จัดทำการให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์ และพัฒนาระบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  • จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บริหารในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  • พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้ผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล
  • รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฎิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
       
 
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
วันที่อัพเดท
28 มิถุนายน 2561
24 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
- เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10 พฤษภาคม 2561
   
   
 
  เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน ครูโกศล แก้วรัตน์
เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับการ์ตูน
 
เว็บไซต์งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
จัดทำโดย ครูโกศล แก้วรัตน์
ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
copyright © 2015 - 2020 Media HuaiyotICEC By KruKoson all rights reserved.