วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ

ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองภูมิสังคมที่สมดุล พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน