1. บริหารจัดการศถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสายอาชีพ

สู่ประชาคมอาเซียนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง   

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน                           

4. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ อยู่ร่วม

กันได้อย่างมีความสุข                                                                                       

5. เสริมสร้างงานวิจัย นวัฒกรรมและเทคโนโลยี การจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา

อาชีพและคุณภาพของประชาชน