ข้อมูลอาคารสถานที่ || แผนที่การเดินทาง || แผนผังภายในวิทยาลัย || 
 
  ๑. อาคารอำนวยการ
ชื่ออาคาร : 
อาคารอำนวยการ
อาคารหลังนี้ใช้เป็น : 
๑. ห้องผู้อำนวยการ
๒. ห้องวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพ R-radio
๓. ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๔. ห้องสารบรรณ
 

๕. ห้องประชุมประกันคุณภาพ

  ๖. ห้องแผนงานและความร่วมมือ
  ๗. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  ๘. ห้องรองผู้อำนวยการผ่ายบริหารทรัพยากร
  ๙. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
  ๑๐. ห้องการเงิน , ห้องบุคลากร , ห้องกิจกรรม
  ๑๑. ห้องเอกสารการพิมพ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ๒. อาคารศูนย์วิทยบริการ   
ชื่ออาคาร : 
อาคารศูนย์วิทยบริการ
อาคารหลังนี้ใช้เป็น : 
๑. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๒. ห้องวิชาการ
๓. ห้องสมุดวิทยาลัย
๔. ห้อง Internet จำนวน ๒ ห้อง
 

๕. ห้องประชุมตึกวิทยบริการ

  ๖. ห้อง SALC
  ๗. ห้อง E-Learning
  ๘. ห้อง Server วิทยาลัย
  ๙. ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน ๑ ห้อง
  ๑๐. ห้องสื่อ
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ๓. อาคารชูลาภ
ชื่ออาคาร : 
อาคารชูลาภ
อาคารหลังนี้ใช้เป็น : 
๑. ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๒. ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน ๑๒ ห้อง
๓. ห้องเรียนปฎิบัติภาควิชา จำนวน ๓ ห้อง
 
   
   
   
   
   
   
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๔. อาคารหอประชุมเทียม เจริญยิ่ง  
ชื่ออาคาร : 
อาคารหอประชุมเทียม เจริญยิ่ง
อาคารหลังนี้ใช้เป็น : 
๑. ห้องแนะแนว
๒. ห้องพยาบาล จำนวน ๓ ห้อง
๓. ลานเอนกประสงค์
  ๔. ห้ององค์การวิชาชีพ
   
   
   
   
   
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ๕. อาคารกาญจนาภิเษก
ชื่ออาคาร : 
อาคารกาญจนาภิเษก
อาคารหลังนี้ใช้เป็น : 
๑. ห้องพักครูแผนกวิชาการบัญชี เลขา และ การตลาด
๒. ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน ๑๐ ห้อง
๓. ห้องเรียนปฎิบัติการพิมพ์ดีด จำนวน ๕ ห้อง
๔. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง
 

๕. ห้องพักครูแผนกวิชา ช่างเทคนิคพื้นฐาน

  ๖. ห้องปฎิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
   
   
   
   
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
๖. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔,๐๐๐  
ชื่ออาคาร : 
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔,๐๐๐
อาคารหลังนี้ใช้เป็น : 
๑. แผนกวิชาช่างยนต์
   - ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน ๓ ห้อง
   - ห้องปฏิบัติการยานยนต์
๒. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     - ห้องเรียนทฤษฎี และห้องปฏิบัติ จำนวน ๘ ห้อง
  ๓. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
     - ห้องเรียนทฤษฎี และห้องปฏิบัติ จำนวน ๗ ห้อง
     - ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง
  ๔. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     - ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ห้อง
     - ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน ๓ ห้อง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ๗. อาคารโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชื่ออาคาร : 
อาคารโรงแรมและการท่อง
อาคารหลังนี้ใช้เป็น : 
๑. ห้องพักครูแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๒. ห้องปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ห้อง
๓. ห้องเรียนปฎิบัติการนวดฝ่าเท้า จำนวน ๑ ห้อง
๔. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง
 

๕. ห้อง Coffee Shop จำนวน ๑ ห้อง

  ๖. ห้องปฏิบัติการผสมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ ห้อง
  ๗. ห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน ๑ ห้อง
  ๘. ห้องพัก (พัดลม) จำนวน ๑๔ ห้อง
  ๙. ห้องพัก (แอร์) จำนวน ๕ ห้อง
  ๑๐. สำนักงานปฏิบัติการ การให้ข้อมูลการท่องเที่ยว
   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัพเดทล่าสุดวันที่ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดย Administrator  
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
Copyright © 2009 Huaiyot I.C.E.C.- All Rights Reserved
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ huaiyot_icec@hotmail.com