ข้อแนะนำในการใช้งาน
1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน
ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียน ให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ เช่น 1/2553 (ภาคเรียน ปวช.มี1-6 ,ปวส.มี1-4)
 
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน : *ตัวอย่าง 1/2553
 
 
หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๗   
   
Copyright © 2011 - 2012 Huaiyot I.C.E.C.- All Rights Reserved
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ huaiyot_icec@hotmail.com