ประชาสัมพันธ์

ผลสรุปผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 2560


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา "ทัศนศึกษาดูงาน" นอกสถานที่และรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2560


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
หลักสูตร อบรมเขียนแผนธุรกิจ Business Plan ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
หลักสูตร "อบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Plan" ประจำปีงบประมาณ 2559


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ประจำปีการศึกษา 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา และประเมินแผนธุรกิจโครงการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร “อบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Plan” ประจำปีงบประมาณ 2559


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา "ทัศนศึกษาดูงาน" นอกสถานที่และรับฟังการบรรยายพิเศษ
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การจัดการความรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559


ปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ประจำปีงบประมาณ 2559