ประมวลภาพกิจกรรม
 

24-25 พฤษภาคม 2560 โครงการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร "อบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Plan" ประจำปีงบประมาณ 2560


งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดจัดโครงการ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ทัศนะศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด
วันที่ 31 สิงหาคม 2559


18-19 สิงหาคม 2559 โครงการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร "อบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Plan" ประจำปีงบประมาณ 2559


วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด รับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาค ภาคใต้ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง


 

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เข้ารับการประเมินสถานศึกษาดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559


17-18 สิงหาคม 2558 โครงการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา หลักสูตร "อบรมการเขียนแผนธุรกิจ Business Plan" ประจำปีงบประมาณ 2558


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ทัศนะศึกษาดูงาน ณ ร้านเค้กขุกมิ่ง และ ณ ธุรกิจดวงดาวไอศครีมและดวงดาวน้ำดื่ม ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ได้แวะเข้าชมวังเทพธาโรฟัง อ.จรูญ บรรยาย


วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน "โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคใต้" ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง