เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 


กระทรวงแรงงาน

เป็นองค์กรที่พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีความรอบรู้จัดเตรียมกําลังคน

ให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน เสริมสร้างให้แรงงานมี

ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้

มีประสิทธิภาพ
www.mol.go.th

--------------------------------------------------------------------------------


กรมการจัดหางาน

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการมีงานทำคุ้มครองคนหางานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร

ตลาดแรงงานของประเทศ บริการจัดหางานในประเทศเพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนได้มีงานทำ

มี รายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้าง

ที่เป็นธรรม รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบ

อาชีพเป็นการชั่วคราว แนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ คุ้มครองคนหางาน และป้องกันมิ

ให้คนหางานถูกหลอกหลวง ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคล


www.doe.go.th

--------------------------------------------------------------------------------


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลแรงงานที่รับไปทำที่บ้านและงานเกษตรกรรม ส่งเสริมการจัดสวัสดิ

การแรงงาน กำกับดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงาน

สัมพันธ์ในสถานประกอบกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมส่งออก

และที่เกี่ยวเนื่องมีการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) พัฒนาเทคโนโลยีสารสน

เทศด้านแรงงาน


www.labour.go.th

--------------------------------------------------------------------------------


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และจัดการองค์ความรู้ตรงตาม

ความต้องการ ของตลาดแรงงาน และอาชีพอิสระสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

ของประเทศ
www.vec.go.thคลิกเลย