แผนการเรียน

 

          ระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
          ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์
          ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง