รายวิชาการฝึกงาน ระดับ ปวช.
รายวิชาการฝึกงานในหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

2000 – 7001 การฝึกงาน 4 (320 ช.ม.)

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอาชีพจนเกิดความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์นำไป ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพในระดับฝีมือ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพ
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยากร ให้เกิดความชำนาญมีทักษะและประสบการณ์อาชีพในระดับฝีมือ
3. สรุป รายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง ในสถานประกอบการสถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชำนาญมีทักษะและประสบการณ์ อาชีพในระดับฝีมือโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของผู้รับผิดชอบ
การฝึกงานในสาขาวิชานั้นๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน