ผังการบริหาร

นายประพันธ์  รอดราวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 

นายกษิดิฏฐ์ คำศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายวิสุทธิ์ โอทอง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 

นางวัชรินทร์ ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี