ประวัติ

การศึกษาระบบทวิภาคี ( Dual Vacation Trainint : DVT ) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกรมอาชีวศึกษา ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2538 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเวลาการศึกษา 3 ปี สำเร็จแล้วได้เต็มวุฒิ ปวช. เช่นเดียวกับ ปวช. ระบบปกติ นอกจากนี้ทวิภาคี ยังได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส. อีกด้วย)

การฝึกอาชีพระบบทวิภาคีจะแตกต่างไปจากการเรียนการสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษาแบบเต็มเวลาทั่วๆไป เพราะผู้ที่จะเข้ารับการฝึกได้นั้นจะไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสถานภาพนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาโดยตรง แต่เป็นบุคลากรของสถานประกอบการ เช่น จากบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการอาชีพอิสระ (Liberal Professions) หรือหน่วยงานของรัฐ (Civil Service) ทั้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีบุคลากร ตั้งแต่ 1-4 คน ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรกว่า 1000 คนขึ้นไป โดยสถานประกอบการจะรับผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพเหล่านี้เข้าเป็นบุคลากรของตนในฐานะผู้รับการฝึกอาชีพ (ในกรณีที่เป็นการฝึกอาชีพด้านช่างอุตสาหกรรม มักเรียกบุคลากรหรือเยาวชนเหล่านี้ว่า ช่างฝึกหัด) และจะส่งเข้ามาเรียนทฤษฎีในโรงเรียนอาชีวศึกษา สัปดาห์ละ 1-2 วัน หรือเป็นช่วงๆ ส่วนเวลาที่เหลือนอกจากนั้นจะฝึกปฎิบัติหรือปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ตนสังกัดอยู่ เวลาที่ใช้ในการฝึกตามหลักสูตรจะอยู่ระหว่าง 3-3.5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสาขาอาชีพที่ฝึก

วิทยาลัยการาอาชีพห้วยยอด เริ่มทำการเปิดสอนการศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 โดยเปิด

          ระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ          เมื่อปีการศึกษา 2542
          ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์                            เมื่อปีการศึกษา 2545
          ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง                      เมื่อปีการศึกษา 2555