รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2559
ค่าลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ระดับ ปวช. 1 (รวมค่าใช้จ่ายทุกรายการ) - 1270.-

ระดับ ปวช. 2 และ ปวช. 3
ค่าลงทะเบียน :
600.-
ค่าตรวจสุขภาพและค่าประกันอุบัติเหตุ :
270.-
รวม
870.-

ระดับ ปวส. 1 และ ปวส. 2

ที่
ประเภทวิชา / สาขางาน
ปวส. 1
ปวส. 2
ที่
ประเภทวิชา / สาขางาน
ปวส. 1
ปวส. 2
1.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ( ทวิภาคี )
3,800.-
2,125.-
1. สาขางานการบัญชี
3,575.-
3,400.-
2. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม ( ปวช. )
3,350.-
3,100.-
2. สาขางานการตลาด (ปวช.)  (ทวิภาคี)
3,575.-
2,800.-
3. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ม.6)
3,650.-
3,100.-
3. สาขางานการตลาด (ม.6)  (ทวิภาคี)
3,800.-
2,800.-
4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3,950.-
2,050.-
4. สาขางานเลขานุการ (ปวช.)
3,425.-
3,625.-
5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3,875.-
3,550.-
5. สาขางานเลขานุการ (ม.6)
4,025.-
3,625.-
6. สาขางานเทคนิคก่อสร้าง 
3,575.-
-
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3,725.-
3,475.-
3.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว    
4.
ประเภทวิชาคหกรรม
   
1. สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ปวช.)(ทวิภาคี)
3,650.-
2,650.-
 
1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
4,100.-
2,275.-
2. สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ม.6)(ทวิภาคี)
4,100.-
3,100.-
       
               
 
- ปวส.1 ค่าประกัน + ค่าอบรมเข้มข้น
370 .-
 
 
- ปวส. 2 ค่าตรวจสุขภาพและค่าประกันอุบัติเหตุ
270 .-
 

หมายเหตุ : รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้