ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวช. 1                        วันที่  17  ตุลาคม  2559
ระดับ ปวช. 2                        วันที่  18  ตุลาคม  2559
ระดับ ปวช. 3                        วันที่  19  ตุลาคม  2559
ระดับ ปวส. 1 และ ปวส. 2       วันที่  20  ตุลาคม  2559

ลงทะเบียนหลังกำหนด
ทุกระดับชั้น วันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2559 (มีค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า)
ณ งานทะเบียน

 หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียน ระดับ ปวส. 1 และ ปวส. 2
จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด (อีกครั้ง)